ඔප්පු සාරාංශ මගින් දේපල අයිතිය වෙනස් කිරීම

හිමිකම් හා නොපවරා ගැනීමේ සහතික ලබා ගැනීම

ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම

බිම් කට්ටි අයදුම්පත් අනුමත කිරීම

අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීම

සුසාන භූමි වෙන් කිරීම

සභාව සතු දේපල බදු දීම

ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

පාපැදි, වෙළද කරත්ත, වෙළද පාපැදි බලපත්‍ර හා ත්‍රී රෝද රථ ගාල් කිරීමේ ගාස්තුව

ගිනි නිවාරණ සහතිකය ලබා ගැනීම

නිවාස, වාණිජ සහ වෙළඳ පරිශ්‍රවලින් මුදල් ගෙවා කසල බැහැර කිරීම

පරිසර බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම