අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීම

අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය