අයදුම්පත්‍ර

අංකය විස්තරය බාගත කරගැනීම
1. වෙළඳ බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් පත්‍රය
2. ගොඩනැගිලි සීමා සහ වීථි සහතිකය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
3. අනතුරුදායක ගසක් කපා ඉවත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
4. මුදල් ගෙවා ඝණ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරගැනීම
5. ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරය වෙන්කරවා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත
6. ද සොයිසා ක්‍රිඩාංගණය/ ප්‍රේක්ෂකාගාරය වෙන්කරවා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
7. කටුබැද්ද ජනසෙත කලා කේන්ද්‍රයේ ශ්‍රවනාගාරය/ එළමහන් රංග පීඨය වෙන්කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
8. වරිපනම් ලේඛනයේ අයිතිකරුවන්ගේ නම ලියාපදිංචි කිරීම සදහා අනුගමනය කල යුතු උපදෙස්
9. මොරටුව මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේපළ අයිතිය වෙනස් කිරීම පිළිබඳ කරනු ලබන ඉල්ලීම
10. අධ්‍යයන අංශයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා
11. මොරටුව මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේපල සඳහා හිමිකම් හා පවරා නොගැනීමේ සහතික ලබා ගැනීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
12. ගොඩනැගිලි අයදුම්පත්‍රය සඳහා උපදෙස්
13. සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ අයඳුම්පත්‍රය
14. කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ අයඳුම්පත්‍රය