මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

නගරාධිපති
ඩබ්. සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා

නියෝජ්‍ය නගරාධිපති
ඩී. සමන්ත සිල්වා මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ජී.එම්. සුරංග එන්. අපෝන්සු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්. තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එච්. ප්‍රදීප් ශ්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එල්. ඔසඳ හර්ෂණ අබේකෝන් මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ඒ.එච්. සුරේෂ් ඉන්දික මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
යූ. සුදත් ක්‍රිෂාන්ත පෙරේරා මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
පී. අශෝක ඉන්ද්‍රතිලක ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
පී. එච්. මහේෂ් රුක්මාල් ඩයස් මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
පී. යසන්ත රන්සිරි ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
එස්.වී.එම්. නීෂා ඉරානි විජේවික්‍රම මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
කේ.ඩී. අනුර ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
යූ. ලලිත් ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එස්‍. ඛේසර රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එෆ්.බී. නිලංක සිල්වා මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්.කේ.ජී. සුසන්ත පෙරේරා මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ඩබ්. ප්‍රිනිත් ක්‍රිෂාන්ත විජේරත්න මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්. කුමාර රාජරත්න මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්. පිලිප් ප්‍රැන්සිස් ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්. ජයමාල් ශ්‍රියාරත්න මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
එම්.බී. මල්ලිකා ජයවතී ප්‍රනාන්දු මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එච්. උජිත් ක්‍රිශාන්ත කල්දේරා මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
යූ.එල්. සේනක දමයන්ත ද සිල්වා මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්.චන්ද්‍ර ගාමිණි පීරිස් මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ඩබ්. මැක්සි ජෙරාඩ් ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්. සුනිල් නන්දසිරි මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ඩී.එම්. සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
රවිනාත් ජයශ්‍රී ගුණසේකර මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
බී. සජිත් දුමින්ද පීරිස් මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
එම්. තිසර රසාංජන මැන්දිස් මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
යූ. අනුරසිරි ජයලාල් ද සිල්වා මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ඩී.ඩබ්.ඒ. රන්දු නිරෝෂන මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
එම්. නාලනී ප්‍රේමවතී ප්‍රනාන්දු මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
ආර්.එම්.ඒ. දෝන දිලාශිනි මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
යූ. ප්‍රසන්න මනෝජ් ප්‍රනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ජී.එම්. නිරෝෂන් රුවමාල් අපෝන්සු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
එම්. සුදර්ශනි ප්‍රියන්තිකා කුරේ මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
මේරියන් ලිහිණි ප්‍රනාන්දු මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
සිත්ති මසීනා බක්කර් මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
එච්. ජි. අනුරුද්ධිකා නිල්මිනි සිල්වා මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
එම්. ශිරෝමි ඉන්දිකා කුරේ මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
ඩබ්. ශ්‍රියානි හේමලතා ප්‍රනාන්දු මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
ඒ. දීපා චාන්දනී ආරියවංශ මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
කේ.පී.එම්.ඩී. නිශාන්ත ප්‍රදිනාන්දු මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රීනි
ඩබ්.පී. ප්‍රභාෂනි වික්‍රමසිංහ මිය

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ඒ.එච්. සුදේෂ් ඉන්ද්‍රජිත් කුමාර මහතා

මහා නගර සභා මන්ත්‍රී
ඩබ්. රවින්ද්‍ර රංගන ප්‍රනාන්දු මහතා