මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

2023.03.19 දින සිට සභික ධූර කාලය අවසන්ව ඇති බැවින් මේ වන විට සභික ධූර හිස්ව පවතින අතර නැවත සභික ධූර ස්ථාපිත කරන තෙක් මහා නගර සභා ආඥා පනතේ බලතල කාර්ය කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විධිවිධාන යටතේ මොරටුව මහා නගර සභාවේ කටයුතු සිදු කෙරේ.