නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව (හඳුනා ගැනීමේ වර්ණය – තැඹිලි)

දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ‍අංශ

 1. සැලසුම් අංශය
 • බිමි කුට්ටි හා ගොඩනැගිලි අයදුම්පත් අනුමත කිරීම.
 • අනුකූලතා සහතික ලබා දීම හා කාලය දීර්ඝ කිරීම.
 • වීථි රේඛා සහතික ලබා දීම.
 • විවෘත ඉඩකඩ මාරු කිරීම.
 • අනවසර ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ කටයුතු.
 1. කර්මාන්ත අංශය
 • අනතුරුදායක ගස් පිළිබඳව කටයුතු කිරීම.
 • මාර්ග නම් කිරීම.
 • ඉඩම් පවරා ගැනීම.
 • ජල සබඳතා මාර්ග හානි සඳහා කටයුතු කිරීම.
 • ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • විමධ්‍යගත ව්‍යාපෘති
  • පළාත් සභා ව්‍යාපෘති
  • පොදු අරමුදල් ව්‍යාපෘති
  • විශේෂ ව්‍යාපෘති‍
  • මාර්ග සහ කාණු ඉඳිකිරීම් ව්‍යාපෘති
  • සෘජු ශ්‍රමික ව්‍යාපෘති