සභා වාර්තා

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1. 2018-08-02 දින සභා වාර්තාව
2. 2018-07-05 දින සභා වාර්තාව
3. 2018-06-07 දින සභා වාර්තාව
4. 2018-05-03 දින සභා වාර්තාව
5. 2018-04-09 දින සභා වාර්තාව
6. 2020-01-02 දින සභා වාර්තාව
7. 2020-02-06 දින සභා වාර්තාව
8. 2020-03-05 දින සභා වාර්තාව
9. 2020-05-21 දින සභා වාර්තාව
10. 2020-06-01 දින සභා වාර්තාව
11. 2020-06-23 දින සභා වාර්තාව
12. 2020-07-02 දින සභා වාර්තාව
13. 2020-08-10 දින සභා වාර්තාව
14. 2020-09-03 දින සභා වාර්තාව
15. 2020-10-08 දින සභා වාර්තාව
16. 2020-11-05 දින සභා වාර්තාව
17. 2020-11-30 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
18. 2020-12-10 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
19. 2021-01-07 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
20. 2021-02-05 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
21. 2021-03-04 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
22. 2021-04-01 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
23. 2021-05-18 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
24. 2021-06-30 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
25. 2021-07-20 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
26. 2021-08-05 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
27. 2021-09-16 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
28. 2021-10-07 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
29. 2021.11.05 දින මාසික සභා වාර්තාව
30. 2021.11.26 දින විශේෂ සභා වාර්තාව
31. 2021.12.02 දින මාසික සභා වාර්තාව
32. 2022.01.06 -මාසික සභා වාර්තාව
33. 2022.02.02 -මාසික සභා වාර්තාව
34. 2022.03.03 -මාසික සභා වාර්තාව
35. 2022.04.01 -මාසික සභා වාර්තාව
36. 2022.05.05 -මාසික සභා වාර්තාව
37. 2022.06.02 -මාසික සභා වාර්තාව
38. 2022.07.21-මාසික සභා වාර්තාව
39. 2022.08.12-මාසික සභා වාර්තාව
40. 2022.09.01-මාසික සභා වාර්තාව
41. 2022.10.06-මාසික සභා වාර්තාව
42. 2022.11.01-විශේෂ සභා වාර්තාව
43. 2022.11.03-මාසික සභා වාර්තාව
44. 2022.11.25-විශේෂ සභා වාර්තාව
45. 2022.12.01-මාසික-සභා-වාර්තාව
46. 2023.01.05-මාසික-සභා-වාර්තාව
47. 2023.02.02-මාසික-සභා-වාර්තාව