ගිණි නිවීම් දෙපාර්තමේන්තුව (හඳුනා ගැනීමේ වර්ණය – මෙරූන්)

 • බල ප්‍රදේශයේ හා බල ප්‍රදේශයෙන් පිටත පැය 24 පුරාවටම හදිසි ගිනි ගැනීම් මැඩ පැවැත්වීම.
 • හදිසි ගිනි ගැනීම් වලට හසු වූ ජීවිත මුදා ගැනීම.
  හටගත් ගිනි නිවා දැමීම හා ගින්න පැතිර යාම වළක්වමින් දේපළ බේරා ගැනීම.
  ගිනි නිවාරණ ක්‍රමෝපායන් අනුගමනය කිරීම.
 • නගරය තුළ වන හදිසි අනතුරු සඳහා ප්‍රථමාධාර පහසුකම් සහිත ගිලන්රථ සේවාවන් ලබා දීම
 • අවශ්‍යතාවය හා ඉල්ලුම් කිරීම් මත නගරයෙන් පිටත ගිනි නිවීමේ සේවාව ලබා දීම.
 • හදිසි අනතුරු වලට ලක්වූවන් මුදවා ගැනීම් .
  උදා. දියේ ගිලීම්, උස් ගොඩනැගිලි මගින් බැසීමට අපහසු වීම්.
 • මහල් නිවාස වාසී අවමංගල්‍ය කටයුතු වලදී මෘත දේහයන් පහළට ‍රැගෙන ඒමට සහාය වීම.
 • පොදු ජලාපවහන පවිත්‍රතා සිදු කිරීම, සුළඟින් වැටෙන ගස් ඉවත් කර ප්‍රවාහන මාර්ග නිදහස් කර දිම.
 • ප්‍රභූ ගිනි ආරක්ෂණ කටයුතු, ජාතික වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති කාර්යයන් සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • වරාය සිවිල් සේවා හා වෙනත් බාහිර ගිනි සේවාවන්ට පාලනය කළ නොහැකි ගිනි වැඩසටහන් පැවැත්වීමට සහාය විම.
 • උස් ගොඩනැගිලි හා මහජනයා ගැවසීම වැඩි ආයතන සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ කටයුතු සැලසීම හා පරික්ෂා කිරීම.
 • ගිනි ආරක්ෂණ කටයුතු සඳහා උපදෙස් සැපයීම හා බාහිර ආයතනවල පිරිස් පුහුණු කිරීම.
 • පානීය ජලය කපාහරින අවස්ථාවල එම ස්ථානවලට ජලය බෙදාහැරීම.
 • මහජනයා දැනුවත් කිරීම.
 • ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත සඳහා ගිනි නිවාරණ සහතික නිකුත් කිරීම.
 • මහජනතාව හා පාසල් දරුවන් සඳහා ප්‍රථමාධාර සම්බන්ධ දේශන හා අත්පත්‍රිකා බෙදා දී දැනුම්වත් කිරීම් සිදු කිරීම.
 • නව ගොඩනැගිලි සඳහා සැලසුම් අනුමත කිරීමේදී ගිනි නිවාරණ සහතික නිකුත් කිරීම.
 • නගරයේ තෝරාගත් ස්ථානවල, රාජ්‍ය ආයතනවල, පෞද්ගලික ආයතනවල ගිනි නිවාරණ හා ආරක්ෂණ අභ්‍යාසයන් පැවැත්වීම.