ක්‍රීඩාංගණ වෙන් කරවා ගැනීම

ක්‍රීඩාංගණ වෙන් කරවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය