වෙළද බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධ ක්‍රියා පටිපාටිය