තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම : එල්.පී. මනෝජා එස්. පතිරණ මෙනවිය
ලිපිනය : නාගරික කොමසාරිස්, මොරටුව මහා නගර සභාව, මොරටුව
දුරකථන : + 94 112 645 406
විද්‍යුත් ලිපිනය : moratuwamc@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරියානම : එම්.කේ.ඩී.ටී. මුණසිංහ මයා
ලිපිනය : නාගරික ලේකම්, මොරටුව මහා නගර සභාව, මොරටුව
දුරකථන : +94 112 645 551
විද්‍යුත් ලිපිනය : mmcsec.dpt@gmail.com
සහය තොරතුරු නිලධාරියානම : එෆ්. ජේ. තස්ලීම් මහත්මිය
ලිපිනය : පරිපාලන නිලධාරි (පරිපාලන), මොරටුව මහා නගර සභාව, මොරටුව
දුරකථන : +94 112 641 214
විද්‍යුත් ලිපිනය : dmc.moratuwamc@gmail.com