පාපැදි, වෙළද කරත්ත, වෙළද පාපැදි බලපත්‍ර හා ත්‍රී රෝද රථ ගාල් කිරීමේ ගාස්තුව