ගිනි නිවාරණ සහතිකය ලබා ගැනීම

ගිනි නිවාරණ සහතිකය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය