අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 • කාර්යාල පරිශ්‍රය හා සභාව සතු සියළු දේපළ පිරිසිදු කිරීමේ පිළිවෙල හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ නිරන්තර පරීක්ෂාව හා නිල හැඳුනුම්පත් හා නිල ඇඳුම් පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම.
 • විධිමත් ලිපි ගොනුකරණය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම්, උපදෙස් ලබා දීම හා නිසි ගිණුම් ක්‍රම භාවිතා වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 • සියළුම කමිටුවලට සහභාගි වීම හා විගණන කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම.
 • සභා අරමුදල්, පළාත් සභා හා විමධ්‍යගත ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සොයා බැලීම.
 • නාගරික කොමසාරිස් විසින් පවරන ලද මූලික විමර්ශව පවත්වා එහි වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කිරීම.
 • වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය පිළිබඳව අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.
 • නිලධාරින්ගේ හා සියළුම සේවකයින්ගේ රාජකාරි/ අතිකාල කටයුතු පිළිබඳව පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම.
 • පෙර පාසල්, පුස්තකාල, ප්‍රජා ශාලා, ආදාහනාගාර, ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාවල පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම.
 • වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීම.
 • ආරක්ෂක සේවා කටයුතු පිළිබඳව දිවා රාත්‍රී පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම.
 • මාසික හා වාර්ෂික ගිණුම් සකස් කිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීම.
 • ආයතන සංග්‍රහය, මුදල් රෙගුලාසි, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ හා මහා නගර සභා ආඥා පනත අනුව කටයුතු කරන්නේදැයි සොයා බැලීම.
 • සභාවට ලැබිය යුතු ආදායම් නිසි පරිදි ලැබෙන්නේද ඒවා නිසි පරිදි ගිණුම්ගත කරන්නේදැයි සොයා බැලීම.
 • සියළුම ගෙවීම් වවුචර් වල පූර්ව විගණන සිදු කිරීම.