හිමිකම් හා නොපවරා ගැනීමේ සහතික ලබා ගැනීම

හිමිකම් හා නොපවරා ගැනීමේ සහතික ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය