දුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය
නගරාධිපති+94 112 645 384
+94 112 641 754
+94 112 645 384mayormmc@yahoo.com
නාගරික කොමසාරිස්+94 112 645 406+94 112 642 197dmc.moratuwamc@gmail.com

දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

දෙපාර්තමේන්තුවදෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාදෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නමදුරකථන අංකය
පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුවනියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්ඊ.පී.ඩී.කේ.ධර්මපාල මයා+94 112 641 214
+94 706 545 473
ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ලේකම්එම්.කේ.ඩී.ටී.මුණසිංහ මයා+94 112 645 551
+94 704 123 744
මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන නාගරික ගණකාධිකාරීඑන්.ඩී.ටී. ප්‍රබෝධිනි මිය+94 112 648 412
+94 718 180 371
මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ගණකාධිකාරී (ආදායම්)එම්.ටී.අයි.කුමාරරත්න මයා+94 112 641 097
+94 710 805 079
ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ඉංජිනේරු Iටී. එම්. ඩී. කුමාරි මිය+94 112 645 247
+94 719 807 911
නාගරික ඉංජිනේරු IIඒ. ඩී. අයි. කේ. ආරියරත්න මයා+94 112 641 215
+94 702 508 977
සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකඩබ්. යසන්ත රුවන්සිරි මයා+94 112 641 732
+94 710 386 500
නීති දෙපාර්තමේන්තුවනීති නිලධාරීටී. සමරරත්න මිය+94 112 642 306
+94 706 545 483
පශු වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවපශු වෛද්‍යවෛද්‍ය එන්.එම්.එන්.ඩී. දිසානායක මිය+94 112 655 299
+94 713 007 486
විදුලි දෙපාර්තමේන්තුවතාක්ෂණ නිලධාරී (විදුලි)+94 112 641 839
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවයාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුඑච්.එන්.ප්‍රියශාන්ත මයා+94 112 642 205
+94 714 885 448
දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීවෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පකුමාර මයා+94 112 642 858
+94 718 024 537
ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවස්ථාන භාර නිලධාරී (ගිනි නිවීම්)කේ.පී.ඩී.එන්.දුල්සිරි කුමාර මයා+94 112 645 454
+94 777 455 677

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය

මොරටුව මහා නගර සභාව,
මොරටුව

දුරකථන අංක :
+94 112 645 251
+94 112 647 012

ෆැක්ස් අංකය :
+94 112 645 384

විද්‍යුත් ලිපිනය :
moratuwamc@gmail.com

මාර්ග සිතියම