කාර්ය මණ්ඩලය

නාගරික කොමසාරිස්
එල්.පී. මනෝජා එස්.
පතිරණ මෙනවිය

නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්

ලේකම්
එම්.කේ.ඩී.ටී.මුණසිංහ මයා

නාගරික ගණකාධිකාරී
එන්.ඩී.ටී. ප්‍රබෝධිනි මිය

නාගරික ගණකාධිකාරී (ආදායම්)
එම්.ටී.අයි.කුමාරරත්න මයා

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
එච්.එන්. ප්‍රියශාන්ත මයා

නාගරික ඉංජිනේරු

ඉංජිනේරු (සිවිල්)
සි. අයි. යමසිංහ මයා

නීති නිලධාරි
ටී. සමරරත්න මිය

ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
ඩබ්. යසන්ත රුවන්සිරි මයා

පශු වෛද්‍ය
ඒ.ඒස්. පොන්නුසාමි මිය

ස්ථාන භාර නිලධාරි (ගිනි නිවීම්)
කේ.පී.ඩී.එන්. දුල්සිරි කුමාර මයා