කාර්ය මණ්ඩලය

නාගරික කොමසාරිස්
එල්.පී. මනෝජා එස්.
පතිරණ මෙනවිය

නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්

නාගරික ලේකම්
එම්.කේ.ඩී.ටී.මුණසිංහ මයා

නාගරික ගණකාධිකාරි
එන්.ඩී.ටී. ප්‍රබෝධිනි මිය

නාගරික ගණකාධිකාරී (ආදායම්)
එම්.ටී.අයි.කුමාරරත්න මයා

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
එච්.එන්. ප්‍රියශාන්ත මයා

ඉංජිනේරු (සිවිල්)
සි. අයි. යමසිංහ මයා

පශු වෛද්‍ය
ඒ.ඒස්. පොන්නුසාමි මිය

ප්‍රධාන ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරි
වෛද්‍ය ජී.කේ.පී.සූරියප්පෙරුම මිය

නීති නිලධාරි
ටී. සමරරත්න මිය

ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
ඩබ්. යසන්ත රුවන්සිරි මයා

ප්‍රධාන ගිනි නිවීම් නිලධාරි
කේ.පී.ඩී.එන්. දුල්සිරි කුමාර මයා