කාර්ය මණ්ඩලය

නාගරික කොමසාරිස්
එස්.ඩී. තෙවරප්පෙරුම මයා

නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්

ලේකම්
එම්.කේ.ඩී.ටී.මුණසිංහ මයා

නාගරික ගණකාධිකාරී
එන්.ඩී.ටී. ප්‍රබෝධිනි මිය

නාගරික ගණකාධිකාරී (ආදායම්)
එම්.ටී.අයි.කුමාරරත්න මයා

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු
එච්.එන්. ප්‍රියශාන්ත මයා

නාගරික ඉංජිනේරු I
ටී. එම්. ඩී. කුමාරි මිය

නාගරික ඉංජිනේරු II
ඒ. ඩී. අයි. කේ. ආරියරත්න මයා

නීති නිලධාරි
ටී. සමරරත්න මිය

ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
ඩබ්. යසන්ත රුවන්සිරි මයා

පශු වෛද්‍ය
එන්.එම්.එන්.ඩී. දිසානායක මිය

ප්‍රධාන ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරි
‍‍වෛද්‍ය එස්.කේ. පුෂ්පකුමාර මයා

ස්ථාන භාර නිලධාරි (ගිනි නිවීම්)
කේ.පී.ඩී.එන්. දුල්සිරි කුමාර මයා