විදුලි දෙපාර්තමේන්තුව (හඳුනා ගැනීමේ වර්ණය – අළු)

  • මොරටුව මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වීථි පහන් හා ආරක්ෂක පහන් ස්ථාපනය කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම.
  • මහා නගර සභාවට අයත් සියළුම කාර්යාලයන්හි සෞඛ්‍ය සේවා හා ප්‍රජා සේවා ගොඩනැගිලි වල අභ්‍යන්තර විදුලි ස්ථාපනය කටයුතු හා නඩත්තු කටයුතු ඉටු කිරිම.
  • මහා නගර සභාවට අයත් කටුබැද්ද ජාත්‍යාන්තර ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඇතුළු සියළුම ක්‍රීඩා මණ්ඩප විදුලි ආලෝක කර පවත්වාගෙන යාම.
  • බිකන් පහන් ස්ථාපනය කිරීම.