ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය