සභාව සතු දේපල බදු දීම

සභාව සතු දේපල බදු දීමේ ක්‍රියාවලිය