පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍ර ලබා ගැනීම

පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය