මහා නගර සභා ආඥා පනත පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව – 2019.01.12