පෙර පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා සංගීත ගුරු පුහුණු වැඩසටහන – 2019.01.24