පෙර පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගුරු පුහුණු වැඩසටහන – 2019.01.26