ගමට එළියක් එගොඩඋයන කොට්ඨාශයේ දියවරපුර නිවාස සංකිර්ණය අසලින් – 2019.02.26