සාමාන්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව – 2019.02.22