මහජන පැමිණිලි සහ ගැටලු facebook inbox මගින් ඉදිරිපත් කරන්න