නිවාස, වාණිජ සහ වෙළඳ පරිශ්‍රවලින් මුදල් ගෙවා කසල බැහැර කිරීම

නිවාස, වාණිජ සහ වෙළඳ පරිශ්‍රවලින් මුදල් ගෙවා කසල බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය