සභා වාර්තා

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1. 2018-08-02 දින සභා වාර්තාව
2. 2018-07-05 දින සභා වාර්තාව
3. 2018-06-07 දින සභා වාර්තාව
4. 2018-05-03 දින සභා වාර්තාව
5. 2018-04-09 දින සභා වාර්තාව
6. 2020-02-06 දින සභා වාර්තාව
7. 2020-03-05 දින සභා වාර්තාව
8. 2020-05-21 දින සභා වාර්තාව
9. 2020-06-01 දින සභා වාර්තාව
10. 2020-06-23 දින සභා වාර්තාව
11. 2020-07-02 දින සභා වාර්තාව
12. 2020-08-10 දින සභා වාර්තාව
13. 2020-09-03 දින සභා වාර්තාව
14. 2020-10-08 දින සභා වාර්තාව
15. 2020-11-05 දින සභා වාර්තාව
16. 2020-11-30 දින විශේෂ සභා වාර්තාව