තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම : එස්.ඩී.තෙවරප්පෙරුම මයා
ලිපිනය : නාගරික කොමසාරිස්, මොරටුව මහා නගර සභාව, මොරටුව
දුරකථන : + 94 112 645 406
විද්‍යුත් ලිපිනය : moratuwamc@gmail.com
තොරතුරු නිලධාරියානම : ඊ.පී.ඩී.කේ.ධර්මපාල මයා
ලිපිනය : නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්, මොරටුව මහා නගර සභාව, මොරටුව
දුරකථන : +94 112 641 214
විද්‍යුත් ලිපිනය : dmc.moratuwamc@gmail.com
සහය තොරතුරු නිලධාරියානම : ඒ.ඩී. කිත්සිරි මයා
ලිපිනය : පරිපාලන නිලධාරි (ආයතන), මොරටුව මහා නගර සභාව, මොරටුව
දුරකථන : +94 112 641 214
විද්‍යුත් ලිපිනය : dmc.moratuwamc@gmail.com