පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව (හඳුනා ගැනීමේ වර්ණය – නිල්)

මොරටුව මහ නගර සභාවේ සාමාන්‍ය පාලනය සහ සේවක පාලනය සිදු කෙරෙනුයේ පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව මඟිනි.

දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ‍අංශ

 1. ආයතන අංශය
 • කාර්ය මණ්ඩලයේපෞද්ගලික ලිපිගොනු යාවත්කාලීන ව පවත්වාගෙන යාම.
 • ආයතනගත සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම.
 • සේවක සංඛ්‍යා තොරතුරු පවත්වා ගෙනයාම.
 • පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම.
 • ආයතනයේ විවිධ අවශ්‍යතා ඉටුකරවා ගැනීමට අවශ්‍ය නව කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කරවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • පැමිණීම හා නිවාඩු ලේඛන පවත්වාගෙන යාම.
 • දුම්රිය බලපත්‍ර, සේවක රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම.
 • බඳවා ගැනීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම් හා ස්ථාන මාරුවීම් හා සියළු ආයතන කටයුතු ද විනය කටයුතු හා සාමාන්‍ය පාලනය
 1. මහජන පුස්තකාල

මොරටුව මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන ජනතාවගේ තොරතුරු හා දැනුම් අවශ්‍යතා සපුරාලීමේ අරමුණින් මොරටුව මහා නගර සභාව විසින් ප්‍රධාන පුස්තකාලය ඇතුළු පුස්තකාල 8ක් හා කියවීම් ශාලා 2ක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

 • ජනසෙත ප්‍රධාන පුස්තකාලය, කටුබැද්ද
 • මොරටුව මහජන පුස්තකාලය, මොරටුව
 • සොයිසාපුර ශාඛා පුස්තකාලය, සොයිසාපුර
 • ගල්පොත්ත ශාඛා පුස්තකාලය, ගල්පොත්ත
 • තෙලවල ශාඛා පුස්තකාලය, තෙලවල
 • එගොඩඋයන ශාඛා පුස්තකාලය, එගොඩඋයන
 • කටුකුරුන්ද ශාඛා පුස්තකාලය, කටුකුරුන්ද
 • කොරළවැල්ල ශාඛා පුස්තකාලය, කොරළවැල්ල

ලබා දෙන සේවාවන්

 • පාඨකයන් හ‍ට අවශ්‍ය ග්‍රන්ථ ලබා දීම.
 • දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, අධ්‍යාපනික දේශන පැවැත්වීම.
 • සාහිත්‍ය තරඟ පැවැත්වීම.
 • තොරතුරු තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය ලබා දිම.
 • අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීම.

      3. ප්‍රජා සංවර්ධන අංශය

 • මොරටුව මහා නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක වන පෙරපාසල් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය, මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම.‍පාලනය වන පෙර පාසල් ගනන – 20
  පෙරපාසල් ගුරුවරියන් ගනන – 42
 • මොරටුව මහා නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක වන පොදු වැඩසටහන් සංවිධානය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ප්‍රජා මණ්ඩල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.

      4. නීති අංශය

 • මොරටුව මහා නගර සභාව නෛතික පුද්ගයෙකු වශයෙන් පාර්ශවකරුවකු වන නඩු වලදීත් නාගරික කොමසාරිස් හා නගරාධිපති පාර්ශවකරුවකු වන නඩු වලදීත් නීතීඥ නියෝජනය සහිතව අධිකරණයේ පෙනී සිටීමත් නීතිමය සහාය ලබාදීම.
 • සභාවේ නීතීඥවරයා වශයෙන් පෙරකලාසී ගොනු කිරීමෙන් ලේඛනගත නිතීඥවරයා වශයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • ලේඛන හා ගිවිසුම් කෙටුම්පත් කිරීම හා සකස් කිරීම.
 • එදිනෙදා නීති උපදෙස් පිළිපැඳීම සභාවේ නිලධාරීන් සාක්ෂිකරුවන් ලෙස විවිධ අධිකරණ වල පෙනී සිටින විට ඔවුන්ට නීතීඥ සහාය ලබාදීම.
 • වරෙන්තු සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සහ වරෙන්තු ආපසු කැඳවීම.
 • සිතාසි/නොතීසි ලද නිලධාරීන් වෙනුවෙන් නීතීඥ නියෝජනය ලබාදීම.
 • නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත යටතේ පවරන නඩුවලදී පැමිණිලි කෙටුම්පත් කිරීම, නඩු ගොනු කිරීම.
 • උත්තරවාද සකස් කිරීම, ලිඛිත දේශන සකස් කිරීම.
 • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පවරන ලද නඩුවලදී ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මත මහේස්ත්‍රාත් අධීකරණයේ සහ මහාධිකරණයේ පෙනී සිටීම.
 • ආදායම් පරීක්ෂකවරුන් පවරන ලද නඩුවලදී අවශ්‍ය අධිකරණමය සහාය ලබාදීමත් සිදුකරනු ලැබේ.
 • අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම සඳහා ලබාගත් නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම තෙක් නීති උපදෙස් ඇතුළුව අවශ්‍ය නීතිමය සහාය ලබාදීම.
 • අනවසර ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව නඩු පැවරීමට පෙර පාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ඡා කර එකඟතාවයකට පැමිණියහොත් සමථ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු යෙදීම.
 • සියළුම නඩු කටයුතු සඳහා අධිකරණයට ගෙවිය යුතු ගාස්තු රිසිට්පත් මඟින් ගෙවීම.
 • ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥයින් සඳහා අවශ්‍ය ගාස්තු ගෙවීම් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු හා සිතාසි ගොනු කිරීම වැනි කටයුතු සිදු කිරීම.
 • මොරටුව මහා නගර සභාවේ විවිධ අංශ මඟින් ඉදිරිපත් කරන ගිවිසුම් කෙටුම්පත් විධිමත්ව සැකසීමට උපදෙස් දීම.
 • විවිධ පාර්ශවයන් සමඟ ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් සකස් කිරීම හා ගිවිසුම්ගත කරවීම.
 • නිර්වන්දි ගිවිසුම් සකස් කිරීම හා අදාළ පාර්ශවයන් ගෙන්වා ගිවිසුම් අත්සන් කරවීම.
 • නිරතුරුවම නීති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබෙන ආයතනයේ අභ්‍යන්තර සබඳතා සම්බන්ධ නීතිමය ගැටලු සඳහා උපදෙස් සැපයීම.
 • අතුරු ව්‍යවස්ථා කමිටුවේ කටයුතු කරමින් මොරටුව මහා නගර සභාවට අවශ්‍ය අතුරු ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයෙහි ලා දායක වීම.
 • මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මෙන්ම අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාව මඟින්  මොරටුව මහා නගර සභාව වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිලධාරීන් දැනුම්වත් කිරීම.
 • එම පැමිණිලි සඳහා පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය උපදෙස් හා දත්ත සම්පාදනය කිරීම.
 • පැමිණිල්ල සඳහා කැඳවීම් කරන අවස්ථාවලදී අදාළ නිලධාරීන් සමඟ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පෙනී සිටීම.