ஆதனத்தின் உரித்தினை உரித்துசாராம்சத்தின் அடிப்படையில் மாற்றுதல்