கட்டண அடிப்படையில் வீட்டு மற்றும் வியாபார வளவுகளில் இருந்து கழிவு மற்றும் குப்பைகளை அகற்றுதல்