உரித்து மற்றும்உரித்து மாற்றப்படாமைக்கான சான்றுதல் பெறுதல்