மிதி வண்டி, வியாபார தள்ளு வண்டி , வியாபாரமிதி வண்டி என்பவற்றுக்கான அனுமதிப் பத்திரம் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி நிறுத்தி வைத்தலுக்கான கட்டணம்