அதிகாரிகள்

மாநகர ஆணையாளர்

செல்வி எல்.பி மனோஜா எஸ் பத்திரண

பிரதி மாநகர
ஆணையாளர்

மாநகர செயலாளர்
திரு. எம்.கே.டி.தாரக முனசிங்க

பிரதான மாநகர கணக்காளர்
திருமதி என்.டி.டி பிரபோதினி

மாநகர கணக்காளர் (வருமானம்)
திரு எம்.டி.அய் குமாரரத்ன

இயந்திரப் பொறியியலாளர்
திரு எச்.என். பிupயசான்த

மாநகர பொறியியலாளர்
திரு சி. அய். யமசிங்க

மிருக வைத்தியர்
வைத்தியu; திருமதி ஏ.எஸ். பொன்னுசாமி

பிரதான ஆயூர்வேத வைத்திய

உத்தியோகத்ததர்

வைத்தியர் திரு ஜீ.கே.பீ சூரியப்பெரும

சட்ட உத்தியோகத்தர்
திரு டீ. சமரரத்ன

பிரதான பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்
திரு டப். யசந்த ருவன்சpup

பிரதான தீயணைப்பு உத்தியோகத்தர்திரு கே.பீ.டீ.என் துல்சிup குமார