குடியுரிமை சாசனம்

1 நிறுவனத் திணைக்களம்
                     i. மக்கள் அபிவிருத்திப் பிரிவூ
                     ii. பொது நூலகம்
2 வருமானத் திணைக்களம்
                     i. கலப்பு வருமானப் பிரிவூ
                     ii. வரிப்பணப் பிரிவூ
3 நகராட்சிப் பொரியியலாளர் திணைக்களம்
4 சுகாதாரத் திணைக்களம்
5 தீயணைப்பு திணைக்களம்
6 ஆயர்வேதத் திணைக்களம்
7  நகராட்சிப் பொரியியலாளர் திணைக்களம்
8 கால்நடை வைத்தியத் திணைக்களம்