மாநகர சபை கட்டளைக்கானபயிற்சித் திட்டம் – 12.01.2019