தகவல் அதிகாரிகள்

நியமிக்கப்பட்டஅதிகாரிபெயர் : திரு எஸ்.டி. தெவரப்பெரும
முகவரி : மொறட்டுவைமாநகர சபை, மொறட்டுவை
தொலைபேசி : +94 112 645 406
மின்னஞ்சல் : moratuwamc@gmail.com
தகவல் அதிகாரிபெயர் :
முகவரி :
தொலைபேசி : +94 112 641 214
மின்னஞ்சல் : dmc.moratuwamc@gmail.com
உதவிதகவல் அதிகாரிபெயர் :
முகவரி :
தொலைபேசி : +94 112 645 551
மின்னஞ்சல் : moratuwamunicipalsecretariat@gmail.com