தகவல் அதிகாரிகள்

நியமிக்கப்பட்டஅதிகாரிபெயர் : செல்வி எல்.பி மனோஜா எஸ் பத்திரண
முகவரி : மாநகர ஆணையாளர,
மொறட்டுவை மாநகர சபை,
மொறட்டுவை

Tel : +94 112 645 406
e-mail : moratuwamc@gmail.com

தகவல் அதிகாரிபெயர் : திரு. எம்.கே.டி.தாரக முனசிங்க
முகவரி : மாநகர செயலாளர்,
மொறட்டுவை மாநகர சபை,
மொறட்டுவை .

தொலைபேசி : +94 112 641 214
மின்னஞ்சல் : dmc.moratuwamc@gmail.com

உதவிதகவல் அதிகாரிபெயர் : திருமதி.எப்.ஜே.தஸ்லிம்
முகவரி :நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
மொறட்டுவை மாநகர சபை,
மொறட்டுவை .

தொலைபேசி : +94 112 641 214
மின்னஞ்சல் : dmc.moratuwamc@gmail.com