விண்ணப்பங்கள்

எண் விளக்கம் பதிவிறக்கம்
1. வர்த்தகஉரிமத்திற்கானவிண்ணப்பம்
2. தெருமற்றும் கட்டிடஎல்லைவிண்ணப்பம்
3. ஆபத்தானமரத்தைவெட்டுவதற்கானவிண்ணப்பம்
4. தொழில்துறைகழிவுகளைசெலுத்தவிண்ணப்பம்
5. டி சொய்சாஉற்புறமைதானத்தைபெறுவதற்கானவிண்ணப்பம்
6. டி சொய்சா ஸ்டேடியம் ஃபெவிலியன் பெறவிண்ணப்பம்
7. ஜனசெதஆடிட்டோரயம் ஃதிறந்ததியேட்டர் பெறவிண்ணப்பம்
8. சொத்துபெயர் மாற்றப் பதிவுகளை (உரிமை) செய்வதற்கானவழிமுறை
9. சபை பகுதிக்குள் ஒருசொத்தின் உரிமையைமாற்றுவதற்கானவிண்ணப்பம்
10. ஜனசெதபொது நூலகஉறுப்பினர்களுக்கானவிண்ணப்பம்
11. சபை பகுதிக்குள் சொத்துபரிமாற்றம் மற்றும் உரிமைகளுக்கானவிண்ணப்பம்
12. கட்டிடவிண்ணப்பத்திற்கானவழிமுறைகள்