தொலைபேசி எண்தோலைநகல் எணமின்னஞ்சல் முகவரி
மாநகர முதல்வர்+94 112 645 384
+94 112 641 754
+94 112 645 384mayormmc@yahoo.com
மாநகர ஆணையாளர்+94 112 645 406+94 112 642 197dmc.moratuwamc@gmail.com

திணைக்கள ஒருங்கிணைப்பு தகவல்

திணைக்களம்திணைக்கள தலைவர்திணைக்கள தலைவரின்பெயர் தொலைபேசி எண்
நிர்வாகத் திணைக்களம்பிரதி மாநகர ஆணையாளர்+94 112 641 214
செயலாளர் திணைக்களம்மாநகர செயலாளர்திரு. எம். கே.டி.டி முனசிங்க+94 112 645 551

+94 704 123 744
நிதித் திணைக்களம்பிரதான மாநகர கணக்காளர்திருமதி என்.டி.டி பிரபோதினி+94 112 648 412
+94718180371
நிதித் திணைக்களம்மாநகர கணக்காளர் (வருமானம்)திரு எம்.டி.அய் குமாரரத்ன+94 112 641 097

+94 0707805090
பொறியியல திணைக்களம்மாநகர பொறியியலாளர்திரு சி. அய் யமசிங்க+94 112 641 215
+94 710 836 159
சுகாதாரத் திணைக்களம்பிரதான பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்திரு டப். யசந்த ருவன்சிரி+94 112 641 732
+94 710 386 500
சட்டத் திணைக்களம்;சட்ட உத்தியோகத்தர்திரு டீ. சமரரத்ன+94 112 642 306
+94 706 545 483
மிருக வைத்திய திணைக்களம்மிருக வைத்தியர்திருமதி ஏ.எஸ். பொன்னுசாமி+94 112 655 299
+94 773 867 544

மின்சாரத் திணைக்களம்தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் (மின்சாரம்)+94 112 641 839
இயந்திரப் பொறியியல் திணைக்களம்இயந்திரப் பொறியியலாளர்திரு எச்.என். பிரிசான்த+94 112 642 205
+94 714 885 448
தேசிய வைத்திய திணைக்களம்பிரதான ஆயூர்வேத வைத்திய உத்தியோகத்தர்வைத்தியர் திரு ஜீ.கே.பீ சூரியப்பெரும
தீயணைப்பு சேவைத் திணைக்களம்பிரதான தீயணைப்பு உத்தியோகத்தர்திரு கே.பீ.டீ.என் துல்சிரி குமார+94 112 642 858
+94 714 409 719

எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

முகவரி :

மொரட்டுவைமாநகர சபை,
மொரட்டுவை

தொலைபேசிஎண் :
+94 112 645 251
+94 112 647 012

தொலைநகல் எண் :
+94 112 645 384

மின்னஞ்சல் முகவரி :
moratuwamc@gmail.com

வரைபடம்