தொலை நோக்கு

“சகல பிரஜைகளுக்கும் சிறந்ததொரு வாழ்க்கை நிலை”