Gamata Eliyak Egodauyana North program – 29.01.2019