දුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය
නගරාධිපති+94 112 645 384
+94 112 641 754
+94 112 645 384mayormmc@yahoo.com
නාගරික කොමසාරිස්+94 112 645 406+94 112 642 197dmc.moratuwamc@gmail.com

දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

දෙපාර්තමේන්තුවදෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාදෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නමදුරකථන අංකය
පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුවනියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්ඊ.පී.ඩී.කේ.ධර්මපාල මයා+94 112 641 214
ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ලේකම්එම්.කේ.ඩී.ටී.මුණසිංහ මයා+94 112 645 551
මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන නාගරික ගණකාධිකාරීඑන්.ඩී.ටී. ප්‍රබෝධිනි මිය+94 112 648 412
මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ගණකාධිකාරී (ආදායම්)එම්.ටී.අයි.කුමාරරත්න මයා+94 112 641 097
ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ඉංජිනේරු(වැ.බ.)එම්.රුෂානි ප්‍රනාන්දු මිය+94 112 645 247
සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකකේ.පී.එම්.ජයවර්ධන මයා+94 112 645 483
නීති දෙපාර්තමේන්තුවනීති නිලධාරීබී.ඒ.ජී.ආර්. ශ්‍රියානන්ද මිය+94 112 642 306
පශු වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවපශු වෛද්‍යවෛද්‍ය එන්.එම්.එන්.ඩී. දිසානායක මිය+94 112 655 299
විදුලි දෙපාර්තමේන්තුවතාක්ෂණ නිලධාරී (විදුලි)+94 112 641 839
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවයාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුඑච්.එන්.ප්‍රියශාන්ත මයා+94 112 642 205
දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරීවෛද්‍ය එස්.කේ.පුෂ්පකුමාර මයා+94 112 642 858
ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවස්ථාන භාර නිලධාරී (ගිනි නිවීම්)කේ.පී.ඩී.එන්.දුල්සිරි කුමාර මයා+94 112 645 454

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය

මොරටුව මහා නගර සභාව,
මොරටුව

දුරකථන අංක :
+94 112 645 251
+94 112 647 012

ෆැක්ස් අංකය :
+94 112 645 384

විද්‍යුත් ලිපිනය :
moratuwamc@gmail.com

මාර්ග සිතියම